หางาน HR Manager
Lifestyle

ความสำคัญของงาน HR Manager

          งานในตำแหน่ง HR Manager หรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล ถือเป็นอีกตำแหน่งงานที่มีความสำคัญกับองค์กรทุกองค์กร เพราะงาน HR Manager มีหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงานในองค์กร ดังนั้นองค์กรจะได้พนักงานที่ดี มีความสามารถ และเหมาะสมกับงานนั้นหรือไม่จึงมี HR Managerเป็นผู้ทำหน้าที่กำหนดทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจหรือกำลังมองหางาน HR Manager จึงควรเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทำงานกับบุคคลที่หลากหลาย และมีความสามารถในการมองคนให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ

          ทุกองค์กรย่อมต้องการคนที่มีความสามารถมาทำงานให้ตนเอง แต่นอกจากมีความสามารถแล้ว พนักงานในองค์กรควรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปกติสุขและมีความรักในองค์กรของตนเอง ซึ่งการที่จะได้บุคคลเหล่านั้นมาทำงานตามที่ต้องการหรือไม่ ล้วนขึ้นอยู่กับ HR Manager หรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาและคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงานภายในองค์กร นอกจากนี้ HR Manager ยังมีหน้าที่ตรวจดูพฤติกรรมการทำงาน ความก้าวหน้าของพนักงาน ตรวจดูผลงานและเป็นผู้กำหนดเงินเดือนของบุคลากรภายในองค์กรอีกด้วย ดังนั้นผู้ที่จะทำงานในตำแหน่งนี้ย่อมควรเป็นผู้นำที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์และยุติธรรม เป็นคนมีเหตุมีผล และสามารถมองคนได้อย่างทะลุปรุโปร่ง เพื่อให้สามารถจัดการทรัพยากรบุคคลและการแบ่งหน้าที่ในการทำงานของบุคลากรในองค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากหน้าที่ข้างต้นแล้ว HR Manager ยังมีหน้าที่มอบความเป็นธรรมให้กับบุคลากรอีกด้วย ดังนั้นปัญหาเกือบทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับบุคลากรจึงมักจะต้องให้ HR Manager เป็นผู้ตัดสินใจในการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็น การลาออก การย้ายตำแหน่ง การพักงาน หรือการร้องเรียนสวัสดิการต่างๆ ที่มักจะกระทำผ่าน HR Manager ผู้ทำงานตำแหน่งนี้จึงมักเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนานและมีความน่าเคารพเชื่อถือ เพราะ HR Manager ที่เด็กและไม่มีประสบการณ์มักจะคุมคนไม่ได้หรือแก้ปัญหาและจัดการงานได้ล่าช้า และเพราะเป็นตำแหน่งงานที่สำคัญกับองค์กรมาก ดังนั้นผู้ที่ทำงานตำแหน่งนี้จึงมักเป็นบุคคลที่องค์กรไว้วางใจและทำงานกับองค์กรมาค่อนข้างนาน มีน้อยที่จะเปิดรับบุคคลภายนอกที่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรงมาทำงานในตำแหน่งนี้

          การหางาน HR Manager นั้น หากเป็นผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์มักจะเริ่มต้นที่ฝ่ายบุคคลหรือการเป็นผู้ช่วยก่อน เมื่อทำงานจนมีประสบการณ์เพียงพอและองค์กรไว้วางใจจึงจะได้เลื่อนตำแหน่ง แต่หากเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์มานานและมีประวัติการทำงานที่ดี ต่อให้เป็นบุคคลภายนอกแต่ก็สามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้ได้ไม่ยากนัก เพราะองค์กรย่อมต้องการคนที่มีความสามารถมาทำงานคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมมาทำงานให้กับองค์กรของตนเอง